2012 Fondunie2000

2010 Perpignan                                                                                       Barcelona  1217 duiven 111e

Nic A.z.v                 403 duiven 58e                                                         Marseille      808 duiven 198e

Fondclub N-H         495 duiven 73e                                                        Perpignan  1233 duiven 143e & 296e

Nat Zlu                  5409 duiven 786e

Nat Zlu Duivinnen 1443 duiven 221e

 

2010 Barcelona                                                                                           2017 Agen

Nic A.z.v                   462 duiven 75e & 82e                                                Nic A.z.v            678 duiven 42e

Fondclub N-H           601 duiven 98e & 107e                                              Fondclub N-H  1203 duiven 95e

Nat Zlu                    7016 duiven 1252e & 1327e                                        Nat Zlu             6211 duiven 577e

Nat Zlu duivinnen    2356 duiven 407e & 442e                                            Fondunie         2714 duiven 154e

2010 eindstand Maraton-noord ochtendlossing 46e                                    SnZh               4223 duiven 316e

 

2012 Barcelona                                                                                            2017 Narbonne

Nic A.z.v                  487 duiven 44e                                                             Nic A.z.v                  141 duiven 18e

Fondclub N-H          614 duiven 59e                                                             Fondclub N-H          280 duiven 51e

Nat Zlu                   6392 duiven 150e                                                           Nat Zlu                  4566 duiven 765e

Nat Zlu Duivinnen  2087 duiven 1153e                                                         Nat Zlu duivinnen  1276 duiven 247e

Internat  25320 duiven 1153e                                                                        Fondunie                 814 duiven 179e

 

2012 Marseille                                                                                               2018 Perpignan

Nat Zlu 3680 duiven 820e                                                                             Nic A.z.v            288 duiven 21e

                                                                                                                      Fondclub N-H    426 duiven 28e

                                                                                                                      Nat Zlu             3738 duiven 273e

                                                                                                                      Fondunie            835 duiven 51e

2012 Perpignan

Nic A.z.v 436 duiven 50e & 105e                                                                  2018 Agen

Fondclub N-H 579 duiven 70e & 136e                                                          Nic A.z.v            551 duiven 38e & 55e

Nat Zlu 5616 duiven 586e & 1156e                                                               Fondclub N-H    936 duiven 67e & 94e

Nat Zlu Duivinnen 1554 duiven 161e & 308e                                                Nat Zlu             5754 duiven 416e & 639e

2012 eindstand Maraton-noord ochtendlossing 16e                                      Afd 6                  821 duiven 63e & 89e

 

 

2019 Agen 

Nic A.z.v                513 duiven  52e

Fondclub N-H        873 duiven  92e

Nat Zlu                 5208 duiven  355e

Afd 6                      964 duiven  95e    

Fondunie 2000    1998 duiven  172e

S.N.Z.H               2876  duiven  218e

     7e  asduif zlu  Agen oude 3 jaar   

 

 

 

2020 Agen

nic A.z.v             535 duiven 26e

Afd 6                 1316 duiven 75e

nat Zlu               6878 duiven 902e

Fondclub N-H    1187 duiven 69e

S.n.z.h               3735 duiven 274e

Fondunie 2000  3305 duiven 214e

     3e asduif zlu Agen oude 4 jaar

2022  Pointoise 

midfond met 1 duif mee.

Afd 6               3126 duiven 32e
vereniging       374 duiven  1e
Afd 6 kring 1   753 duiven  18e
Afd 6 cc1a      283 duiven  13e

                  2022  Agen

                  Fondclub N-H    1109  duiven 92e

                 Nat  Zlu               6019  duiven 589e

                 2022  Narbonne

                 Fondclub N-H     1586  duiven 384e

                 Nat  Zlu               6260  duiven 1516e